Crazy VánORCe!

Crazy VánORCe!
28. listopadu 2016

Ve Volné oratoři probíhá v adventní době fotosoutěž pro všechny děti ze střediska. Pošlete nám bláznivou vánoční fotku a vyhrajte koš plný dobrot!

Crazy VánORCe!

Pravidla soutěže Crazy VanORCe

1. Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá Salesiánské středisko mládeže – dům děti a mládeže Brno-Žabovřesky, Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky (dále jen „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 28. 11. 0:00 do 9. 12. 2016 23:59

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže v kategorii jednotlivec může být fyzická osoba ve věku 6 - 26 let, která je zaregistrována v informačním systému pořadatele http://salesianivali.cz/ a má platný průkaz člena střediska pro rok 2016/2017. Dále může být účastníkem fyzická osoba starší 15 let, která má platný smluvní vztah s pořadatelem. V případě kategorie skupina musí být aspoň jeden účastník zaregistrován v informačním systému pořadatele a mít platný průkaz člena střediska pro rok 2016/2017. Účastí v soutěži účastník potvrzuje souhlas s pravidly soutěže. Pořadatel má právo v rámci soutěže ověřit totožnost soutěžícího pomocí jim zadaných údajů a v případě nejasností s jeho totožností ho vyloučit ze soutěže.

4. Princip soutěže

Principem soutěže je vyfotit crazy (bláznivou) fotografii na téma Vánoce. Soutěží se ve dvou kategoriích.
Kategorie jednotlivec: na fotografii musí být vidět soutěžící, který fotku do soutěže posílá. Kategorie skupina: na fotografii musí být vidět soutěžící, který fotku do soutěže posílá spolu s dalšími lidmi (min. 2).
Fotografii pak soutěžící zašle ve formě zprávy na Facebookovou stránku Otevřeného klubu pořadatele https://www.facebook.com/orcbrno, kde bude následně uveřejněna. Bude-li soutěžící pořizovat fotografii na fotoaparát zapůjčený pořadatelem, bude jeho fotografie nahrána na facebook ten samý den po skončení provozu Otevřeného klubu, nejpozději však následující den do 14:00. Po skončení soutěže se výherní fotografií ze všech platných soutěžních fotografií v každé kategorii stane ta, která získá ke dni 9. 12. 2016 nejvíce like (To se mi líbí) symbolů. Za vítěznou fotografii získá v kategorii jednotlivec ten, kdo ji do soutěže platně přihlásil, hlavní cenu. V případě kategorie skupina získá jednu hlavní cenu celá skupina. O této skutečnosti budou soutěžící informováni na Facebooku https://www.facebook.com/orcbrno/ a nebo osobně v průběhu provozu Volné oratoře.

5. Kritéria soutěžní fotografie

Do soutěže bude zařazena pouze fotografie, která splňuje všechna následující pravidla. V případě jejich nedodržení může být fotografie ze soutěže vyřazena.

  1. Musí být na téma Vánoce.
  2. Musí na ní být soutěžící, který ji do soutěže posílá.
  3. V případě kategorie skupina na ní musí být kromě soutěžícího další min. dva lidé.
  4. Stejná fotografie nemůže být do soutěže poslána více soutěžícími (v tomto případě rozhoduje čas, kdy ji pořadatel obdržel – kdo ji poslal dříve, ten s ní může soutěžit).
  5. Spolu se soutěžní fotografií musí soutěžící uvést ve zprávě pravdivě celé své jméno, věk a název fotografie popř. krátký popis (co fotografie znázorňuje). Název a popisek budou uveřejněny spolu s fotografií na Facebooku.
  6. V kategorii jednotlivec může soutěžící poslat do soutěže jen jednu fotografii po dobu celé soutěže.
  7. V kategorii skupina může každý soutěžící do soutěže poslat max. jednu fotografii denně. Podmínkou však je, aby každá další soutěžní fotografie byla vyfocena s jinými lidmi. Znamená to tedy, že se soutěžící pokaždé musí vyfotit s kompletně jinou skupinou lidí (a zároveň splňovat pravidla pro fotografii uvedená výše).
  8. Soutěžící z kategorie jednotlivec může soutěžit také v kategorii skupina a obráceně.

6. Výhry v soutěži

V obou kategoriích (jednotlivec, skupina) je hlavní výhrou v soutěži dárkový koš. V případě kategorie skupina je určen jeden dárkový koš pro celou skupinu z výherní fotografie. O této skutečnosti budou soutěžící informováni na Facebookové stránce Otevřeného klubu https://www.facebook.com/orcbrno/ a nebo osobně v průběhu provozu Volné oratoře. Výhry budou k vyzvednutí v Otevřeném klubu výhercům od pondělí 12. 12. 2016 do 16. 12. 2016.

7. Další ujednání

Příspěvky nesmí žádným způsobem poškodit organizátora.
Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná, pořadatel není vůči účastníkům vázán žádnými povinnostmi s výjimkou těch, které jsou stanoveny v těchto pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli neprodleně vyloučit příspěvky účastníka nebo zakázat účastníkovi činnost v soutěži, pokud jedná v rozporu s těmito pravidly soutěže. Pořadatel si vyhrazuje konečné právo rozhodnout o jakékoli otázce ve spojení s touto soutěží a o vyloučení účastníka na základně vlastního uvážení; účastník nemá právo odvolání a v souvislosti s jeho vyloučením mu nevznikají jakákoli práva. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti takového účastníka, který se dopouští podvodného jednání, nebo je z podvodného jednání podezřelý, nebo jakýmkoli způsobem poruší podmínky soutěže.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zveřejněním jím poskytnutých údajů pořadatelem. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Vztahy mezi účastníkem a pořadatelem upravuje 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
Souhlasím také s použitím všech fotografických a audiovizuálních materiálů poskytnutým účastníkem. Pro informační a propagační účely (např. letáky, plakáty, zveřejnění na internetu atd.), včetně těch, na kterých je zachycen účastník.

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže včetně vyřazení soutěžících. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude změna pravidel zveřejněna na Facebookové stránce Volné oratoře https://www.facebook.com/orcbrno/.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, je vyloučeno. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.


Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí účastníka. Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.


Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo na výhru. 

 

V Brně dne 28. 11. 2016

 

 

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže