GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně – Žabovřeskách, IČO: 65350685, sse sídlem Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR pod sp. zn. 8/2–29–001/1999 (dále i jen „Komunita“) zpracovává v souvislosti se svojí činností komunity Salesiánů Dona Boska osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

a)      zaměs­tnanci Komunity, bývalí zaměstnanci Komunity, uchazeči o zaměstnání u Komunity, členové statutárního orgánu Komunity,

b)     členové Komunity, bývalí členové Komunity,

c)      dárci, příznivci, podporovatelé a jiní dobrodinci Komunity,

d)     dodavatelé Komunity nebo potencionální dodavatelé Komunity a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Komunita jako správce.

Komunita nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Komunity nedochází k rozhodování, které by bylo založeno na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Subjekty údajů mají vůči Komunitě právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Komunitě vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu  komnita@brno.sdb.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Komunity.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Komunity je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na ředitele Komunity nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


a)  Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u Komunity či členy statutárních orgánů Komunity

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů statutárního orgánu Komunity je zejména plnění zákonných povinností, které Komunitě plynou ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Účelem a právním základem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů statutárního orgánu je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Komunitou a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem a členem statutárního orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o výkonu funkce apod.), včetně eventuálního uplatňování a vymáhání nároků z takových smluv vyplývajících.

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Komunity je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Komunity. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Komunity na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů statutárních orgánů Komunity mohou být předávány následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, auditoři, daňoví či právní poradci, veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů statutárního orgánu Komunity mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, poskytovatelé služeb v oblasti PO a BOZP, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, dodavatelé databázových či jiných informačních systémů, které Komunita případně používá apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců Komunity (bývalých zaměstnanců) a členů statutárního orgánu Komunity jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního či obdobného vztahu ke Komunitě a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/smluv­ních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebudou na pozici vybráni, jsou bezodkladně po skončení výběrového řízení na obsazení konkrétní pracovní pozice vymazány, pokud uchazeč neudělí správci souhlas s delším zpracováním (v případě udělení souhlasu, nejpozději do tří let od poskytnutí souhlasu).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Komunitou a subjektem údajů, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Komunitou.

V případě uchazečů o zaměstnání u Komunity nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.   


b)     Pro členy Komunity a bývalé členy Komunity

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů členů Komunity (včetně bývalých členů Komunity) je řádné vedení evidence příslušnosti členů ke Komunitě a s tím spojené evidence činností Komunity a úzké spolupráce se členy Komunity, jakož i zajišťování bydlení členům Komunity, je-li to potřeba. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Komunity.

Příjemci osobních údajů

Údaje členů Komunity (včetně bývalých členů) zásadně nejsou předávány jiným osobám, výjimečně mohou být předávány těmto příjemcům: v souvislosti s plněním zákonných povinností Komunity orgánům veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti), auditorům, daňovým či právním poradcům (jsou-li pro to vážné důvody).

Zpracováním osobních údajů členů Komunity mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů, které Komunita případně používá.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje členů Komunity (včetně bývalých členů) budou zpracovávány po celou dobu členství v Komunitě a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z tohoto právního poměru vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů členů Komunity nezbytné pro účel zpracování, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.


c)      Pro dárce, příznivce, podporovatele a jiné dobrodince Komunity

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování identifikačních a kontaktních údajů dárců Komunity je rozesílání vánočních a velikonočních přání, příležitostné informování o probíhajících i zamýšlených projektech a akcích Komunity, příležitostné rozeslání částečně předtištěných složenek pro darování finančních příspěvků na činnost Komunity.

Účelem zpracování základních identifikačních a kontaktních údajů příznivců, podporovatelů a jiných dobrodinců Komunity (včetně dobrovolníků) je řádné zajištění činnosti Komunity a úzké spolupráce s těmito subjekty, kteří významným způsobem přispívají ke zdárnému chodu Komunity a jí pořádaných různých akcí a projektů.

Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Komunity a v některých případech též plnění smlouvy uzavřené mezi Komunitou a subjektem údajů (např. darovací smlouva, smlouva o dobrovolnické činnosti apod.).

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje dárců, příznivců, podporovatelů a jiných dobrodinců zásadně nejsou předávány jiným osobám, výjimečně mohou být předávány těmto příjemcům: v souvislosti s plněním zákonných povinností Komunity orgánům veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti), auditorům, daňovým či právním poradcům (jsou-li pro to vážné důvody).

Zpracováním osobních údajů dárců mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů, které Komunita případně používá.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje dárců, příznivců, podporovatelů a jiných dobrodinců Komunity budou zpracovávány po dobu probíhající spolupráce a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z tohoto právního poměru vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů dárců příznivců, podporovatelů a jiných dobrodinců Komunity nezbytné pro účel zpracování, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.


d) Pro dodavatele Komunity nebo potencionální dodavatele Komunity a jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů dodavatelů Komunity (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Komunitou a příslušným dodavatelem.

Příjemci osobních údajů

Údaje dodavatelů Komunity (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Komunity následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), auditorům, daňovým či právním poradcům.

Zpracováním osobních údajů Komunity (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, dodavatelé databázových či jiných informačních systémů, které Komunita případně používá.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje dodavatelů Komunity (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Komunitou a příslušným dodavatelem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Komunitou a dodavatelem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným dodavatelem a Komunitou.

  Prosím čekejte...