GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.


Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky, IČ: 65348702, se sídlem Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 541 213 110 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese spravce@brno.sdb.cz


Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je paní Mgr. Ivana Svozilová. Kontaktovat ji můžete poštou na adrese Tovéř č.p. 199, PSČ 783 16 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@brno.sdb.cz


Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje zejména za následujícími ú­čely:

 • agenda související s řízením a vedením školské právnické osoby, plánováním a kontrolou řízení a souvisejícími rejstříkovými povinnostmi, kdy právním titulem zpracování je zákon, smlouva či oprávněný zájem pro ochranu majetku Správce
 • agendy v souvislosti se správou a údržbou svého či pronajatého majetku, kdy právním titulem zpracování je oprávněný zájem Správce spravovat a udržovat svůj či pronajatý majetek, a za tímto účelem uzavírat smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli
 • agenda ochrany osobních údajů, kdy budou shromažďovány udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů, evidovány smlouvy o mlčenlivosti a způsoby vyřízení jednotlivých žádostí v souvislosti s ochranou osobních údajů na základě Nařízení GDPR, tj. zpracování na základě zákona
 • personální a mzdová agenda ve vztahu k zaměstnancům
 • realizace evropských projektů spolufinancovaných z ESF/veřejných zdrojů, kdy právním důvodem zpracování je zákon – viz stanovisko č. 2/2016 – Ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu
 • realizace projektů spolufinancovaných od soukromých či podnikajících osob, kdy právním důvodem zpracování osobních údajů je zejména smlouva a nebude-li možno využít tento právní titul, pak souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, který bude například využit k dokumentování realizace projektů fotografiemi.
 • realizace činností školského zařízení, kdy zpracování je zákonným požadavkem na základě zákonů, hlavně zákona č. 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů.


Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky – správce – je registrováno v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a jako školské zařízení je povinno a oprávněno osobní údaje zpracovávat na základě uvedených zákonů a právních předpisů:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení (školní matrika, předávání údajů apod.)
 • vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Dále se za zákonné považuje zpracování nezbytné pro plnění povinnosti školského zařízení (např. aktuální dosažené vzdělání, zdravotní stav v souvislosti s aktivitou apod.), zpracování pro ochranu práv školy nebo jejích oprávněných zájmů (např. historie a dokladování činnosti organizace) nebo zpracování ve veřejném zájmu (např. statistické údaje).
 • Na základě zákona je i realizace evropských projektů spolufinancovaných z ESF/veřejných zdrojů – viz stanovisko č. 2/2016 ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu.

Například pro školní matriku jsou dle § 28 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) pro školské zařízení vyžadovány a správcem zpracovávány tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 • Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu
 • Datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání
 • Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání
 • Údaje o znevýhodnění, o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních, o závěrech vyšetření školského poradenského zařízení
 • Označení školy, ve které se žák nebo student vzdělává
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení


Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem?

Zákonným požadavkem je v případě naší organizace, jako školské právnické osoby, zpracování osobních údajů podle výše uvedených zákonů a právních předpisů.

Smluvními požadavky, ke kterým je nutné vyjádření souhlasu jsou:

 • Zasílání aktualit, nabídky kroužků a aktivit střediska
 • Poskytnutí osobních údajů pořadateli sportovních, výtvarných a vědomostních soutěží a zveřejnění výsledků soutěží na stránkách střediska s uvedením pořadí
 • Pořizování foto, video a audio dokumentace z aktivit střediska a jejich umisťování na materiálech, stránkách a v prostorách střediska pro účely propagace
 • Zmínění svátků a narozenin při výuce
 • Zasílání informací o veřejných dobročinných sbírkách
 • Zpracování osobních údajů pro dokumentaci realizace projektů správce spolufinancovaných soukromými nebo podnikajícími osobami (např. fotodokumentace)


Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?

Ano.

V anonymizované podobě budou předávány Českému statistickému úřadu, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, pojišťovně a zřizovateli (Provincie SDB).

V případě zákonné potřeby i osobám činným v trestním a občansko-právním řízení (např. Policie ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Při vztazích s dodavateli a odběrateli poskytovateli poštovních služeb, Finančnímu úřadu.

Ve vztahu k zaměstnanecké agendě pak OSSZ, Finančnímu úřadu, příslušné zdravotní pojišťovně či jiné pojišťovně, interním auditorům, Inspektorátu práce, posudkovým lékařům.

Před každým předáním se zvažuje jeho oprávněnost a údaje se předávají jen v případě, kdy je to nutné pro splnění povinností stanovených zákonem, smlouvou, či k jiným účelům, pokud s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Ve všech případech, kdy Správce předává osobní údaje, zdůrazňuje nutnost jejich řádné ochrany, aby nedošlo k poškození práv subjektů údajů.


Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne. Osobní údaje nejsou cíleně předávány třetím státům ani mezinárodním organizacím.


Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se Správce řídí zákonem stanovenými lhůtami, zvláště pak zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákonem č. 565/1991 Sb., o účetnictví. Nebyly-li tyto zákonem stanoveny, pak lhůtami stanovenými ve vnitřních předpisech a v souladu se smluvními podmínkami poskytovatelů dotací a nadačních příspěvků a jsou voleny tak, aby byla minimalizována doba uchování osobních údajů ve vztahu k účelu jejich zpracování a subjekt údajů tím nebyl nijak poškozován.

Příklady skartačních lhůt podle zákona č. 499/2004 Sb.:

 • Školní matrika 45 let
 • Deníky aktivit 5 let
 • Přihlášky 5 let
 • Záznamy o úrazech 5 let


Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování svých osobních údajů, stanovuje Nařízení GDPR řadu práv, která lze vůči nám, coby Správci, na výše uvedených kontaktech uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv využít, obraťte se na Správce prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 • Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Registrační systém Salesianivali.cz je nastaven tak, že si Vaše osobní údaje spravujete sami a tím je plně zachováno právo své osobní údaje kontrolovat a aktualizovat podle skutečnosti.
 • Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů a to buď písemně na adrese správce nebo e-mailem na spravce@brno.sdb.cz.
 • Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů.
 • V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.


Prohlášení Správce ve vztahu k ochraně osobních údajů

Správce tímto prohlašuje, že se snažil pro ochranu zpracovávaných osobních údajů učinit vše možné, že přijímá svou odpovědnost, prověřil rozsah, obsah a dobu zpracovávaných osobních údajů, tak aby nezpracovával nadbytečné osobní údaje po delší, než nezbytnou dobu pro předmětný účel zpracování. Zmapoval stávající ochranu osobních údajů a na základě toho přijal řadu fyzických, technických a organizačních opatření, jimiž se bude snažit poskytnout svěřeným osobním údajům nejvyšší možnou míru ochrany. Správce nechal všechny zaměstnance podepsat doložku o mlčenlivosti, nechal je proškolit ohledně ochrany osobních údajů dle Nařízení GDPR, a to i při práci s výpočetní technikou. Správce uzavřel se zpracovateli osobních údajů smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení GDPR.


Závěrem:

Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. na ústřednu: +420 234 665 111, oficiální e-mail: posta@uoou.cz.

Uplatnění Vašich práv jako Vašeho zákonného nároku budeme za každých okolností respektovat a nebudeme Vás v této souvislosti nijak znevýhodňovat.

Je v zájmu Správce zpracovávat osobní údaje řádně, tj. plně v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením GDPR a nijak nezasahovat do Vašich práv. Budete-li mít pocit, že jsme v této souvislosti neudělali vše potřebné, prosím kontaktujte nás a sdělte, co ještě můžeme pro ochranu Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů udělat.


Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (správce)

Otevírací doba

Pondělí 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Úterý 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Středa 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Čtvrtek   08:30 – 12:30  14:00 – 18:00
Pátek 08:30 – 12:30  14:00 – 18:00

Salesiáni v ČR

Užitečné informace

  Prosím čekejte...